Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22)
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09, 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18, 98/19, 114/22)
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/18, 82/94, 128/99, 110/07, 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22, 155/23)


Propisi EU

 • Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije


Interni akti