Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana zaključno do 16. prosinca 2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

  • I. prijedlog proračuna - pogledaj dokument
  • Obrazac za sudjelovanje. - pogledaj dokument
  • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Proračuna Općine Kolan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - pogledaj dokument

Na web stranici Općine Kolan objavljuje se Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u savjetovanju o istom.

Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga ovog akta na sjednicu Općinskog vijeća budući da je riječ o aktu kojim se utječe na interes građana, odnosno fizičkih i pravnih osoba.
Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge putem obrasca u prilogu zaključno do 13. prosinca 2023. godine. Komentari, primjedbe i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja zahtjeva i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela nacrta akta na koji se odnose, te biti dostavljeni u naprijed navedenom roku.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kolan. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.
Prijedlog akta s obrazloženjem, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim

  • Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave s obrazloženjem - pogledaj dokument
  • Obrazac za sudjelovanje u postupku Savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - pogledaj dokument
  • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave - pogledaj dokument

Na web stranici Općine Kolan objavljuje se Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024. - 2028. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u savjetovanju o istom.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Dana 29. srpnja 2023. g. na snagu je stupio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23). Predmetni zakon nalaže u čl. 149, stavak 3. donošenje odluke o redu na pomorskom dobru, u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru. Temeljem navedenoga i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 6/21) općinski načelnik Općine Kolan pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Kolan.