Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 i članka 46. Statuta Općine kolan („Službeni glasnik Općine Kolan broj 6/21), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Kolan (KLASA: 610-02/17-01/02, UR.BROJ: 2198/33-03/02-17-1 26. rujna 2017. godine) Načelnik Općine Kolan, donosi

Odluku o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kolan - pogledaj